Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Almere Veertje

Almere Veertje Rondvaarten

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Klant:      Degene met wie Almere Veertje een overeenkomst is aangegaan alsmede de personen ten behoeve van wie de overeenkomst is aangegaan.

Diensten: De aangeboden en te leveren diensten  aan de klant betreffen het aanbieden van een of meer vaartochten zoals is overeengekomen in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 • a.             Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes
 •                 en overeenkomsten van Almere Veertje.
 • b.             Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken voor zover van deze
  •             voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken..
 • c.             De algemene voorwaarden van Almere Veertje hebben ten alle tijden
 •                 prioriteit boven eventuele algemene voorwaarden van de klant,tenzij schriftelijk
 •                 uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een algemene verwijzing naar
 •                 andere  voorwaarden in documenten van klant geldt niet als een
 •                 overeengekomen afwijking van deze voorwaarden.
 • d.             Men dient van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en
 •                 daarmee in te stemmen alvorens deel te nemen aan de door Almere Veertje
 •                 aangeboden vaartocht. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de
 •                 klant van Almere Veertje te zijn geaccepteerd bij het aangaan van de
 •                 overeenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 • e.             De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt
 •                 wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • f.             Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn
 •                of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze
 •                algemene voorwaarden volledig van toepassing. Almere Veertje en de klant
 •                zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
 •                de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
 •                zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in
 •                acht worden genomen.

 

Artikel 3. Boothuur

De minimale facturering voor een rondvaart is 1 uur. De boothuur en eventuele consumpties dienen, tenzij anders overeengekomen, contant aan boord te worden betaald. Betalingen via de bank dienen binnen 7 dagen na dagtekening van de geleverde nota te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling zullen zowel rente als eventueel gemaakte incassokosten worden berekend.

 

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 • a.             Alle offertes worden geheel vrijblijvend uitgebracht, onder voorbehoud van
 •                 prijswijzigingen.
 • b.             De door Almere Veertje gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Offertes zijn geldig
 •                 gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Almere Veertje is slechts
 •                 aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij
 •                 schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • c.             Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
 •                 opdrachten.
 • d.             De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de
 •                 offerte/overeenkomst door de klant. De overeenkomst kan ook mondeling/per
 •                 email tot stand komen, in dat geval blijkt de totstandkoming uit het uitvoeren
 •                 van de gegeven opdracht door Almere Veertje en deelname van de klant.
 •                 Almere Veertje zal in dat geval binnen 48 uur na uitvoering van de opdracht
 •                 deze schriftelijk/per email aan de klant bevestigen.
 • e.             Almere Veertje behoudt zich ook het recht voor wijzigingen aan te brengen in
 •                 het programma, prijzen en data indien daarvoor gegronde redenen zijn. De
 •                 deelnemers zullen hiervan, voor zover mogelijk, tijdig in kennis worden
 •                gesteld.
 • f.             Mocht Almere Veertje door overmacht de rondvaart niet kunnen uitvoeren is zij
 •                niet verplicht tot het betalen van een schadevergoeding.
 • g.            Tenzij klant schriftelijke toestemming van Almere Veertje heeft, mag zij de
 •                 overeenkomst met haar niet aan derden overdragen.
 • h.             Klant dient alle aanwijzingen van Almere Veertje of zijn medewerkers stipt en
 •                 zonder uitstel op te volgen.
 • i.              Almere Veertje is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke
 •                 staat bevinden, van boord te verwijderen.
 • j.              De toegang tot vaartuigen, steiger, loswal en opstapplaats kan zonder opgaaf
 •                 van redenen worden geweigerd indien dit door Almere Veertje noodzakelijk
 •                 wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met de capaciteit, veiligheid, openbare
 •                 orde, het dreigende ontstaan van schade of hinder.
 • k.             Als de weersomstandigheden uitermate ernstig gevonden kunnen worden
 •                 (storm/regen en/of ijsgang en/of hoogwater, motor pech) waardoor de
 •                  rondvaart wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt, kan de overeenkomst
 •                  ontbonden worden. Het komt in eerste instantie ter beoordeling van de
 •                  kapitein in functie of er sprake is van dergelijke weersomstandigheden.
 • l.              Almere Veertje behoud zich het recht voor om vaarroutes, op en afstap
 •                 locaties te wijzigen wanneer weersomstandigheden, stremmingen, ondieptes
 •                 e.d. dit vereisen.
 • m.            Als door weersomstandigheden of schuld van Almere Veertje Rondvaarten de
 •                 verplichtingen in zijn geheel of ten dele niet kan worden nagekomen, is Almere
 •                 Veertje maximaal gehouden de tot dan toe van de klant ontvangen betalingen
 •                  in zijn geheel of ten dele terug te betalen.
 • n.             Bij overschrijding van de overeengekomen vaartijd is het eerste kwartier voor
 •                 rekening van Almere Veertje. Voor ieder verder kwartier en\of een deel
 •                 daarvan betaalt de klant 25 % extra van de uurprijs. Grote, door klant
 •                  veroorzaakte vertragingen, kunnen annulering van (onderdelen) van het
 •                  programma tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie aan de klant.
 • o.             Cliënt kan voor de uitvoering van een programma geen aanspraak maken op
 •                 een specifieke boot.

Artikel 5. Annulering

 • a.             Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk.
 • b.             Bij annulering na de definitieve bevestiging is de klant te allen tijde verplicht
 •                 een bedrag van € 25, – te voldoen.
 • c.             Indien de klant de overeenkomst 6 weken voor de vaartocht annuleert, is hij
 •                 verplicht 10% van het op de overeenkomst vermelde totaalbedrag te voldoen.
 • d.             Indien de klant de overeenkomst 2 tot 6 weken voor de vaartocht annuleert, is
 •                 hij verplicht 25% van het op de overeenkomst vermelde totaalbedrag te
 •                 voldoen.
 • e.             Indien de klant de overeenkomst 1 tot 2 weken voor de vaartocht annuleert, is
 •                 hij verplicht 50% van het op de overeenkomst vermelde totaalbedrag te
 •                 voldoen.
 • f.             Indien de klant de overeenkomst 2 tot 7 dagen voor de vaartocht annuleert, is
 •                hij verplicht 75% van het op de overeenkomst vermelde totaalbedrag te
 •                voldoen.
 • g.            Indien de klant binnen 48 uur voor de vaartocht annuleert, is hij verplicht 100%
 •                van het op de overeenkomst vermelde totaal bedrag te voldoen

Artikel 6. Deelannulering

 • a.             Vermindering van het aantal passagiers of wijziging van de inhoud van de
 •                 vaarovereenkomst dient schriftelijk te geschieden.
 • b.             Een vermindering van het aantal passagiers met een maximale marge van
 •                 10% van het oorspronkelijk aantal passagiers kan tot 48 uur voorafgaand aan
 •                 de rondvaart kosteloos worden aangebracht. Na verloop van voornoemde tijd
 •                 geldt de laatst bekende groepsgrootte.
 • c.             Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de
 •                 annuleringsbepalingen van artikel 5 van deze voorwaarden van toepassing.
 • d.             Voor extra passagiers die niet 48 uur voorafgaand aan de rondvaart zijn
 •                 aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.
 •                 De kapitein in functie beslist over het eventueel toelaten van extra passagiers
 •                 indien het aantal passagiers dat op de offerte is aangegeven, wordt
 •                 overschreden.

Artikel 7. Betaling

 • a.             direct na uw boeking ontvangt u een factuur met het totaalbedrag van de
 •                 offerte. Hiervan wordt 10% in rekening gebracht als 1e aanbetaling. Dit bedrag
 •                 dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien de 1e aanbetaling niet voldaan is
 •                 binnen de gestelde betalingstermijn, behouden wij ons het recht voor het schip
 •                 aan een ander te verhuren.
 • b.            ca. vier weken voor de rondvaart ontvangt u van ons de factuur met daarop het
 •                totaalbedrag, minus de reeds voldane betalingen Deze betaling dient uiterlijk
 •                3  dagen voor de vaart op onze rekening te zijn bijgeschreven.
 • c.            Het eventuele resterende bedrag voor extra consumpties, dient contant te
 •                worden afgerekend aan boord of wordt na vaardatum gefactureerd en dient
 •                 binnen 7 dagen na facturering te zijn voldaan.
 •                Bij niet voldoening wordt de klant slecht eenmaal aangemaand. Bij niet
 •                voldoening na aanmaning wordt de vordering ter incassering uit handen
 •                 gegeven. Alle incassokosten en
 •                 buitengerechtelijke kosten gemaakt ter inning van het gefactureerde worden
 •                 aan de klant in rekening gebracht.
 • d.             Indien de betaling zoals vermeld onder a, b en c niet tijdig geschiedt behoudt
 •                 Almere Veertje zich het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke
 •                 tussenkomst te ontbinden, zonder dat de klant tot enige schadevergoeding
 •                 gerechtigd is.
 • Artikel 8. Aansprakelijkheid
 • a.             Almere Veertje is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies
 •                 van eigendommen van de klant.
 • b.             Almere Veertje is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade aan
 •                 eigendommen van derden welke veroorzaakt worden door de klant.
 • c.             Voor zover Almere Veertje aansprakelijk is voor enige schade, is deze
 •                 aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering
 •                 wordt gedekt.
 • d.             Voor zover Almere Veertje aansprakelijk is voor enige schade die niet
 •                 door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot
 •                 maximaal de hoogte van het factuurbedrag.
 • e.             De klant is aansprakelijk voor schade die hij veroorzaakt aan eigendommen
 •                 van Almere Veertje en schade aan eigendommen van derden.
 • f.             De klant is aansprakelijk voor alle schade die hij of zijn bagage veroorzaakt aan
 •                Almere Veertje  of zijn medewerkers.
 • g.             De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hem
 •                 aan boord gebrachte passagiers en dient dan ook de terzake nodige
 •                 verzekeringen af te sluiten.
 • h.             Almere Veertje is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de activiteiten,
 •                 beoordeeld naar de geldende normen.

 

Artikel 9. Klachten

 • a.             Mocht de klant eventuele klachten over de gang van zaken hebben van
 •                 Almere Veertje dan dienen deze schriftelijk binnen 5 dagen ingediend te
 •                 worden bij Almere Veertje.
 • b.             Mondelinge klachten of klachten die later dan 5 dagen na de rondvaart worden
 •                 ingediend worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 10. Toepassing

 • a.             Op deze algemene voorwaarden en de onder deze voorwaarden gesloten
 •                 overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • b.             Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze
 •                 voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
 •                 aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.